MERKEZ OFİS

İzmir

+90 232 700 22 94

İletişime Geç  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ madde başlığı ile ‘veri sorumlusu’ olan merkezi Kazım Dirik Mah. 296/2. No: 33 Bornova İzmir / Türkiye adresinde bulunan İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 205687 sicil numarası ve 0629101269200001 MERSİS numarası ile kayıtlı Naras Makina Anonim Şirketi (“Şirket” ve/veya “Veri Sorumlusu”); merkezi Kazımdirik, 296/2. Sk No:33, 35040 Bornova/İzmir adresinde bulunan, İZMİR Sicili nezdinde 205687 sicil numarası ve  629101269200001 MERSİS numarası ile kayıtlı NARAS Makina Anonim Şirketi  (“Veri İşleyen”)  tarafından verileri toplanan ilgili kişileri (diğer bir ifadeyle ‘veri sahiplerini’) veri sorumlularının kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. (“Veri İşleyen”)  tarafından verileri toplanan ilgili kişileri (diğer bir ifadeyle ‘veri sahiplerini’) veri sorumlularının kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır. Hizmetten yararlanırken kişisel verilerin nasıl toplanıldığı ve bu verilerin nasıl kullanıldığı, paylaşıldığı ve korunduğunu açıklanmaktadır.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Toplanan verilere ilişkin Veri Sorumlusu yukarıda tanımlandığı üzere Şirket’tir.

 

KİŞİSEL VERİNİN TANIMI & İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel veri, KVKK’nın 3’üncü maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Veri Sorumlusu’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, kişisel veri işleyen üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarla; örneğin, kendi verilerimizin yönetilmesi, e-postaların dağıtılması, araştırma ve analiz amacıyla, belirli hizmetlerin ve özelliklerin yönetilmesi konusunda veri işlenmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, gerekli olduğu ölçüde, (i) idari taleplere, mahkeme kararlarına ya da kanuna uymak; (ii) hizmetlerimizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını ya da kullanım koşullarımız ile politikalarımızın ihlal edilmesini önlemek (iii) üçüncü kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak; ve (iv) dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak (ör., Sahtecilik) amacıyla,

KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ & HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Veri Sorumlusu tarafından yararlandığınız hizmet üzerinden Veri İşleyen aracılığı ile toplanacaktır. Veri İşleyen’in kişisel verilerin toplanmasına ilişkin olarak belirlemiş olduğu yöntemi info@narasmakina.com adresinden öğrenebilirsiniz.

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@narasmakina.com adresine mail göndererek tarafımıza iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti olması hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11’inci maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

SEÇME OLANAKLARI

Verilerinizden, sizi hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerektiğinde bu konularda size danışabilmek amacı ile yararlanmak arzusundayız. Doğal olarak bu tür etkinliklere katılıp katılmamak tamamen sizin seçiminizdir. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde erişime kapalı tutarız.

Ancak bu noktada belirtmekte fayda görüyoruz ki; Uygulamanın hizmet ettiği amaç gereği tarafınıza ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılması büyük önem arz ettiğinden, bilgilerinizi erişime kapatmamızı talep etmeniz halinde Uygulamadan yeterli verimi alamama durumuyla karşılaşabilirsiniz.

 

ÇEREZ KULLANIMI

Uygulamada, ilgi alanlarınızı tespit ederek kullanıcı deneyimlerinizi iyileştirmek ve sizlere Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetleri kişiselleştirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanılabilir. Çerezler, cihazlarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu dosyalar, navigasyonu kolaylaştırır ve hizmetin çok daha rahat kullanılmasını sağlar.

 

VERİ GÜVENLİĞİ

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

 

NARAS MAKİNA ANONİM ŞİRKETİ

Kazım Dirik Mah. 296/2. No: 33 Bornova İzmir / Türkiye

GLOBAL DELIVERY

Global reach

WARRANTY

Up to 2 years

PROFFESIONAL SUPPORT

40 years of experience

WIDE CHOICE

One Step Agricultural Solution

E-BÜLTEN

Bizden haber almak için üye olunuz.

  naras-footer

  Naras, uluslararası pazarda faaliyet gösteren Türk tarım sektöründeki önemli oyuncuların ana ortaklığıdır. Sektörde öncü, üretici ve ihracatçı olan bu şirketler, “Tarım Makinaları Ortaklığı” adında vizyon sahibi bir girişimle uluslararası pazarda ses çıkarmayı hedefleyen NARAS markasını yarattı.

  Copyright © 2022 NARAS.

  Hemen Arayın
  WhatsApp